چارت سازمانی

چارت سازمانی


تمامی ارگان ها ، شرکتی یا سازمانی ، دولتی و یا خصوصی نمودار مشخصی در بین  بدنه خود دارند و  یک نفر به عنوان مدیر عامل رهبری این سازمان را در دست دارد .

مدیر دارای چند نفر سرپرست در زیر مجموعه خود است که عهده دار وظایف مشخصی در قبال مسولیت های محوله میباشند .

این نمودار را چارت سازمانی می نامند ، هر یک از گزینه های چارت سازمانی ، پست سازمانی گفته می شود که با توجه به نوع و ماهیت هر سازمانی متفاوت می باشد .

چارت سازمانی معمولا توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه و پس از تایید و بررسی  مدیریت پروژه و سرپرست کارگاه تهیه و ابلاغ میگردد.

چارت سازمانی شرکت کانکس و ساختمان های پیش ساخته بناگر.

با ما در ارتباط باشید . 02143078000-09124848048