کانکس تیپ TYPE-B

کانکس تیپ TYPE-B و تایپ سی به صورت اختصاصی با توجه به نیازهای شما طراحی و پس از تایید کارفرما اجرایی خواهد شد.